Dane o firmie

Oznaczenie oferenta zgodne z §5 Ustawą medialną (TMG):

Podmiot odpowiedzialny za treści:

KEMPF ZBPS Sp. Z o. O. 
Ul. Zamkowa 9 
PL 58-530 Kowary
Telefon: +48 75 6499-000
Faks:     +48 75 6499-750
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownictwo firmy uprawnione do reprezentacji:
Norbert Kempf, Daniel Dreßler, Manuel Kempf

Sąd rejestrowy: Sąd Amtsgericht w Montabaur
Numer rejestru: HRB 2301

Numer identyfikacji podatkowej dla podatku obrotowego zgodny z § 27 a Ustawy o podatku obrotowym: PL 6110109480

Wyłączenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treści
Treści zamieszczone na naszej stronie powstały z zachowaniem największej staranności. Za ich poprawność, kompletność i aktualizację nie ponosimy jednak odpowiedzialności. Jako oferent odpowiadamy za własne treści jedynie w sposób ogólny na podstawie przepisów § 7 ust.1 Ustawy medialnej. Zgodnie z §§ 8-10 Ustawy medialnej jako oferent nie jesteśmy zobowiązani do nadzorowania informacji obcych, które zostały nam przekazane lub zapisane albo też do badania okoliczności, które wskazują na czynności niezgodne z prawem. Nie wpływa to na obowiązek usuwania lub blokowania korzystania z informacji na prawach ogólnych. Odpowiedzialność w takim zakresie obowiązuje jednak dopiero od momentu uzyskania powiadomienia w sprawie konkretnego naruszenia prawa.Po zapoznaniu się z przypadkami naruszenia prawa, treści takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki do innych stron www
Nasza oferta zawiera przekierowania do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na treść których nie mamy żadnego wpływu. Stąd nie ponosimy odpowiedzialności za zamieszczane tam obce treści. Taką odpowiedzialność za informacje znajdujące się pod linkiem ponosi przez cały czas dany oferent lub administrator strony. W trakcie budowania przekierowania, strony te były sprawdzane pod kątem możliwych naruszeń prawa. Treści, które byłyby niezgodne z przepisami nie zostały ujawnione w momencie tworzenia linku. Nie można domagać się ciągłej kontroli treści stron do których prowadzi przekierowanie, jeśli brak jest konkretnych przypadków łamania prawa. Po zapoznaniu się z takimi przypadkami, treści te zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie
Treści i wytwory, które powstały dzięki pracy administratorów i znajdują się na stronach www podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek bądź formie poza przypadkami przez prawo przewidzianymi, wymaga uzyskania pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie treści lub kopiowanie takiej strony dozwolone jest jedynie dla celów prywatnych. Jeśli treści znajdujące się na stronie nie pochodzą od administratora, wówczas podlegają prawu autorskiemu osób trzecich. W takich przypadkach treści te zostały specjalnie oznaczone. Jeśli mimo to zauważą Państwo, iż naruszone zostały prawa autorskie, prosimy o stosowne powiadomienie. Po zapoznaniu się z przypadkami naruszenia prawa, treści te zostaną niezwłocznie usunięte.

Ochrona danych
Z naszej strony internetowej można korzystać generalnie bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach będą pobierane takie dane (np. nazwisko, adres lub adresy mailowe), wówczas odbywać się to będzie zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te bez uzyskania wyraźnej zgody nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Zwracamy uwagę na fakt, że transfer danych w Internecie (np. podczas komunikowania się drogą mailową) może mieć luki bezpieczeństwa. Zatem zagwarantowanie całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Wyraźnie sprzeciwiamy się korzystaniu przez osoby trzecie z danych zawartych w stopce redakcyjnej w celu rozsyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych.  Administratorzy stron zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przysyłania niezamówionych materiałów reklamowych lub spamu.

Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KEMPF Zakład Budowy Pojazdów Samochodowych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamkowej 9, 58-530 Kowary, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000148615, tel.: 75 64 99 000, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Niniejsza informacja dotyczy zbierania i przetwarzania danych osobowych potencjalnych klientów i klientów, a także dostawców i zleceniobiorców, w tym użytkowników strony internetowej www.kempf.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym:
• przygotowania umowy i podjęcia czynności faktycznych zmierzających do zawarcia umowy z potencjalnym klientem czy zleceniobiorcą,
• realizacji umowy, czyli podejmowania działań wynikających z zawartej umowy sprzedaży z klientem, a także umowy zawartej ze zleceniobiorcą w celu jej prawidłowego wypełnienia,
• obsługi zgłoszeń (np. kierowanych poprzez formularz kontaktowy lub na adres mailowy i telefon),
• kontaktowania się z potencjalnym klientem lub klientem w celach związanych z przygotowaniem i realizacją umowy,
• kontaktowania się z dostawcami i zleceniobiorcami w celu omówienia warunków dostaw materiałów, towarów i realizacji zleceń na rzecz Administratora,
• rozpatrywania reklamacji,
• rozwiązywania problemów i kontaktowania się z klientami, dostawcami i zleceniobiorcami w celach związanych z serwisem i naprawami.
4. Dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
• obsługa zgłoszeń przekazywanych poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej, lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub na adres mailowy w celach, które nie są wprost związane z realizacją umowy,
• kontaktowanie się z klientami, potencjalnymi klientami dostawcami i zleceniobiorcami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności za Państwa zgodą – poprzez e-mail i telefon,
• windykacja należności,
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa),
• prowadzenie analiz statystycznych.
5. Administrator zaznacza, że Państwa dane osobowe są również przetwarzane do innych celów, jeśli wynika to z odrębnych przepisów prawa podatkowego czy też rachunkowego, lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6. Podanie określonych danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy, a także na potrzeby współpracy związanej z dostawą materiałów i towarów i realizacją zleceń i do związanych z tym celów rachunkowych i podatkowych. W przypadku niepodania danych przygotowanie, zawarcie i realizacja
umowy oraz współpracy nie będą możliwe. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym zleca on wykonywanie takich czynności.
9. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, lub innym podmiotom, gdy jest
to niezbędne do realizacji celów wynikających z przygotowania i zawarcia umowy, a także organom rządowym, sądom, służbom bezpieczeństwa i innym publicznym podmiotom, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy.
10. Podmioty, którym zostaną powierzone dane będą podlegać zobowiązaniom umownym, aby wdrożyć odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z przepisami prawa, a także aby zabezpieczyć przetwarzanie danych jedynie w określony sposób.
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) i organizacji międzynarodowych.
12. Dane osobowe są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, jak również w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego 
(tj. 5 lat). W przypadku danych związanych z przedmiotem umowy sprzedaży, ich okres przechowywania może być dłuży, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
13. Zgodnie z art. 15-21 RODO przysługuje Państwu prawo do uzyskania potwierdzenia czy Państwa dane są przetwarzane, oraz w przypadku ich przetwarzania żądania dostępu do treści danych. W przypadku posiadania przez Administratora danych niekompletnych lub niepoprawnych, mają Państwo prawo
do sprostowania danych. Przysługuje Państwu również prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
14. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Koncepcja, projekt strony, realizacja przez CMS  oraz hosting:
ROSBACH Datentechnik
Agencja biznesowych i internet
Hellgasse 5
DE-56598 Rheinbrohl
Tel.: +49 2635  92 33 780
Fax: +49 2635  92 33 781
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Internet: https://www.rosbach.de