Ochrona danych

Budowa pojazdów KEMPF GmbH

Polityka prywatności

Status: 09.09.2020

Firma Fahrzeugbau KEMPF GmbH (zwana dalej „Fahrzeugbau KEMPF”, www.kempf.ag) cieszy się, że odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową.

Ochrona danych i bezpieczeństwo danych podczas korzystania z naszej strony internetowej są dla nas bardzo ważne.
W swojej strukturze organizacyjnej firma Fahrzeugbau KEMPF spełnia wytyczne dotyczące ochrony danych zawarte w rozporządzeniu UE o ochronie danych (EU-DS GVO).

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich UE, jak również innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:
Fahrzeugbau KEMPF GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
56470 Bad Marienberg
Telefon: +49 2661 297-0
fax: +49 2661 297-500
E-mail: info@kempf.ag

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Hellmig EDV GmbH
Dreisbacher Str. 30
51674 Wiehl

pocztą elektroniczną: datenschutz@hellmig-edv.de

W tym miejscu chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie Państwa dane osobowe gromadzimy podczas odwiedzania naszej strony internetowej i w jakim celu są one wykorzystywane.
Ponieważ zmiany w prawie lub zmiany w naszych wewnętrznych procesach firmowych mogą spowodować konieczność dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, prosimy o regularne zapoznawanie się z jego treścią. Oświadczenie o ochronie danych można w każdej chwili wywołać, zapisać i wydrukować w zakładce Oświadczenie o ochronie danych.

3. Zakres stosowania

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy oferty internetowej firmy Fahrzeugbau KEMPF GmbH, dostępnej pod domeną www.kempf.ag oraz w różnych (pod)domenach (zwanych dalej „naszą stroną internetową”).

4. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do poznania danych osobowych lub faktycznych okoliczności dotyczących użytkownika (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia lub adres e-mail). Nie są danymi osobowymi informacje, w przypadku których nie możemy (lub możemy z niewspółmiernie dużym wysiłkiem) ustalić związku z osobą użytkownika, np. poprzez anonimizację informacji.

5. Jakie dane osobowe gromadzimy/przetwarzamy i wykorzystujemy?

Z dużej części naszej witryny można korzystać bez podawania danych osobowych. Przechowywane są pliki dziennika, które zawierają następujące informacje:
– nazwa pliku, do którego uzyskano dostęp
– czas (data i godzina) pobrania danych,
– ilość przesyłanych danych,
– komunikat o pomyślnym odzyskaniu danych,
– przeglądarkę internetową, system operacyjny i domenę, z której pochodzi zapytanie, a także
– adres IP będzie przez nas przechowywany.
Dane te są analizowane wyłącznie w celu poprawy jakości naszych usług i nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat osoby użytkownika.
W przypadku chęci skorzystania z usług oferowanych przez nas na naszej stronie internetowej, takich jak wysłanie zapytania, zamówienie biuletynu itp. konieczne jest podanie dodatkowych danych. Są to dane, które są niezbędne do odpowiedniego przetwarzania, np. adres e-mail w przypadku zamawiania biuletynu lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Gromadzone dane wykorzystujemy do dostarczania oferowanych przez nas produktów i usług, odpowiadania na pytania użytkowników oraz obsługi i ulepszania naszych witryn internetowych i aplikacji.
Dane osobowe Użytkownika wykorzystujemy wyłącznie w celu zapewnienia mu kompleksowej obsługi za pośrednictwem naszej strony internetowej lub – w przypadku skorzystania z naszego formularza kontaktowego – w celu wykonania żądanej usługi.
Nie ujawniamy danych osobowych przesyłanych przez Internet osobom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi na to wcześniej zgodę. Obecnie wszystkie transmisje są szyfrowane, aby uniemożliwić osobom trzecim ich odczytanie.
Zastrzegamy sobie jednak prawo do przekazywania danych osobowych użytkowników usługodawcom zewnętrznym w celu realizacji zamówień w rozumieniu ustawy BDSG i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE. Dotyczy to w szczególności wykorzystania PIWIK / Matomo / Google Analytics, o ile użytkownik nie wyraził sprzeciwu.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim lub wykorzystywanie ich do celów reklamowych bez zgody użytkownika nie ma miejsca, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do udostępnienia danych (informacje dla organów ścigania i sądów; informacje dla organów publicznych, które otrzymują dane na podstawie przepisów prawnych, np. zakłady ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe itp.
W szczególności dane osobowe są wykorzystywane w następujący sposób:

a) Formularz kontaktowy
W naszej witrynie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, którego można użyć, aby uzyskać informacje o naszych produktach lub skontaktować się z nami w ogólnym zakresie. Oprócz informacji podawanych dobrowolnie (firma i numer telefonu) oraz indywidualnej treści wiadomości, wymagamy od użytkownika podania następujących informacji:

– Pozdrowienie
– Imię i nazwisko
– Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)
– adres e-mail

Użytkownik może sam zdecydować, czy chce przekazać nam te informacje. Obecnie wszystkie transmisje są szyfrowane, aby uniemożliwić ich odczytanie przez osoby trzecie. Informacje te są nam potrzebne do przetworzenia zapytania, prawidłowego zaadresowania go i wysłania odpowiedzi.

b) Formularz zgłoszeniowy on-line
Aby złożyć wniosek, należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej (https://www.kempf.ag/de/online-bewerbung/view/form).

W trakcie składania przez Ciebie wniosku będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące wniosku:

– Pozdrowienie
– Imię i nazwisko
– adres e-mail
– Specyfikacja stanowiska
– Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, curriculum vitae, referencje)

Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu obsadzenia wolnych stanowisk pracy w naszej firmie. Dane z aplikacji nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów ani przekazywane osobom trzecim.

Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu procesu składania wniosku. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przepisy prawa uniemożliwiają usunięcie danych, gdy ich dalsze przechowywanie jest niezbędne do celów dowodowych lub gdy użytkownik wyraził wyraźną zgodę na dłuższe przechowywanie danych.

Jeśli nie będziemy w stanie zaoferować Ci aktualnego stanowiska, ale na podstawie Twojego profilu uznamy, że Twoje zgłoszenie może być interesujące w kontekście przyszłych ofert pracy, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dwanaście miesięcy, chyba że wyraźnie sprzeciwisz się takiemu przechowywaniu i wykorzystaniu.

6. Profile użytkowników / korzystanie z plików cookie

Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej nie tworzymy żadnych osobistych profili użytkowników. W związku z pobieraniem żądanych przez użytkownika informacji, dane są przechowywane na naszych serwerach w formie anonimowej wyłącznie w celu świadczenia różnych usług lub w celach ewaluacyjnych. Rejestrowane są informacje ogólne, np. kiedy wywoływane są treści z naszej oferty lub które strony są najczęściej odwiedzane.
Używamy tak zwanych „cookies” (małych plików tekstowych zawierających informacje konfiguracyjne). Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do przeglądarki użytkownika przez nasz serwer internetowy podczas odwiedzania naszej witryny i są przechowywane na komputerze użytkownika w celu późniejszego odtworzenia.
Wykorzystywane pliki cookie służą w szczególności do określania częstotliwości korzystania i liczby użytkowników naszych stron internetowych oraz do dalszej identyfikacji komputera użytkownika podczas odwiedzania naszych stron internetowych, gdy przechodzi on z jednej z naszych stron internetowych na inną, a także do określenia momentu zakończenia wizyty. Dzięki temu wiemy, które obszary naszych witryn oraz jakie inne witryny odwiedzili nasi użytkownicy. Te dane użytkowe nie pozwalają jednak na wyciągnięcie żadnych wniosków na temat użytkownika. Wszystkie te anonimowo zebrane dane użytkowe nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika zgodnie z § 3 niniejszej deklaracji o ochronie danych i są usuwane natychmiast po zakończeniu analizy statystycznej.
Podczas odwiedzania naszej witryny pliki cookie są trwale zapisywane na komputerze użytkownika. Służy to optymalizacji przyjazności dla użytkownika oraz łatwego i szybkiego dostępu do stron internetowych.
Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczną akceptację plików cookie. Użytkownik może jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby informowała go przed zapisaniem plików cookie.
Użytkownik może również zapobiec instalacji plików cookie, wprowadzając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.
Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org/ge/.

7. Wtyczki do mediów społecznościowych

Oferujemy usługi online na różnych platformach mediów społecznościowych, aby przekazywać tam informacje i móc się z Państwem skontaktować.
Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez danego operatora platformy. Z reguły podczas odwiedzania naszych ofert w mediach społecznościowych operator platformy zapisuje w przeglądarce użytkownika pliki cookie, w których zapisywane są zachowania i zainteresowania użytkownika do celów badania rynku i reklamy. Uzyskane w ten sposób profile użytkowania – zazwyczaj na wszystkich urządzeniach – są wykorzystywane przez operatorów platformy do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Przetwarzanie danych może dotyczyć również osób, które nie są zarejestrowane jako użytkownicy na danej platformie mediów społecznościowych. W pewnych okolicznościach dane użytkownika mogą być przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej, co może utrudnić egzekwowanie jego praw. Wybierając takie platformy społecznościowe, upewniamy się jednak, że ich operatorzy zobowiązują się do przestrzegania unijnych standardów ochrony danych.
Przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania jednego z naszych serwisów społecznościowych wynika z naszego uzasadnionego interesu, jakim jest różnorodna zewnętrzna prezentacja naszej firmy, wykorzystanie skutecznej opcji informacyjnej oraz komunikacja z użytkownikiem. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. W pewnych okolicznościach użytkownik mógł również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez operatora platformy, w którym to przypadku podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w związku z korzystaniem z naszych usług w mediach społecznościowych, możliwości rezygnacji oraz dochodzenia praw do informacji można znaleźć w polityce prywatności danego operatora platformy.

a) Wykorzystanie filmów z serwisu Youtube

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Po wejściu na stronę internetową i osadzeniu filmów przekazywany jest adres IP. Nie można tego przypisać, chyba że przed wejściem na tę stronę zalogowano się w YouTube lub innej usłudze Google albo jest się stale zalogowanym.
Po rozpoczęciu odtwarzania osadzonego filmu przez kliknięcie YouTube zapisuje na komputerze użytkownika wyłącznie pliki cookie, które nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby. Takie pliki cookie można zablokować za pomocą odpowiednich ustawień i rozszerzeń przeglądarki (źródło: YouTube „Włączanie rozszerzonego trybu ochrony danych dla osadzonych filmów wideo”).
Więcej informacji na temat integracji filmów z YouTube można znaleźć na stronie informacyjnej YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de.

Polityka prywatności: Youtube

Opt-Out

b) Facebook

Dostawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 26 DSGVO.

Polityka prywatności: Facebook 

Opt-Out

8. Mapy google

Ponadto na tej stronie internetowej zintegrowane są Mapy Google, usługa mapowa firmy Google Inc („Google”). Mapy Google wykorzystują tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika w przypadku korzystania przez niego z funkcji mapy na naszej stronie internetowej.
Po kliknięciu łącza nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Google. W ten sposób Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, podając swój adres IP. Jeśli użytkownik kliknie łącze Mapy Google będąc zalogowanym na swoim koncie Google, Google może powiązać wizytę na naszej stronie z jego kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Google. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia danych (cel, zakres, dalsze przetwarzanie, wykorzystanie), a także prawa użytkownika i możliwości ustawień można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych Google, dostępnych pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

9. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania Matomo (dawniej Piwik)

9.1 Zakres i opis przetwarzania danych osobowych
Nasza witryna korzysta z „Matomo” (dawniej „Piwik”), usługi analizy oglądalności stron internetowych dostarczanej przez InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Matomo przechowuje na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej. Zebrane w ten sposób informacje są przechowywane wyłącznie na naszym serwerze, a mianowicie następujące dane:

– dwa bajty adresu IP systemu wywołującego użytkownika
– wywoływana strona
– stronę internetową, z której użytkownik wszedł na stronę (referrer)
– podstrony, do których dostęp uzyskano z witryny, do której uzyskano dostęp
– czas spędzony na stronie internetowej
– częstotliwość odwiedzin witryny

Nasza witryna korzysta z Matomo z ustawieniem „Anonimizuj adresy IP odwiedzających”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co wyklucza możliwość bezpośrednich odniesień osobowych. Oprogramowanie jest skonfigurowane w taki sposób, że adresy IP nie są zapisywane w całości, ale 2 bajty adresu IP są maskowane (np. 192.168.xxx.xxx). W ten sposób nie jest już możliwe przypisanie skróconego adresu IP do komputera wywołującego. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika za pośrednictwem Matomo nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez nas.

9.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. f EU DS-GVO lub § 15 ust. 3 TMG.

9.3 Cele przetwarzania danych
Używamy Matomo do analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz poszczególnych funkcji i ofert w celu ciągłego doskonalenia doświadczeń użytkowników. Dzięki statystycznej ocenie zachowań użytkowników ulepszamy naszą ofertę i czynimy ją bardziej interesującą dla odwiedzających.

9.4 Czas przechowywania
Dane dotyczące opisanego tu przetwarzania zostaną usunięte po upływie 90-dniowego okresu przechowywania.

9.5 Możliwość sprzeciwu i eliminacji
Użytkownik może zapobiec ocenie, usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny.
Matomo jest projektem open source firmy InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia.
Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności na stronie: matomo.org/privacy-policy/

 

Dane Matomo są przechowywane na serwerze internetowym KEMPF i nie są przekazywane osobom trzecim ani systemom serwerowym poza UE. 

10. Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (zwanej dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie po wejściu osoby odwiedzającej witrynę na stronę internetową. Na potrzeby analizy reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego witrynę na stronie lub ruchy myszką wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do firmy Google.
Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające witrynę nie są informowane o przeprowadzanej analizie.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami związanymi z automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAM-em.
Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności firmy Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

11. Środków bezpieczeństwa służących ochronie przechowywanych przez nas danych

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności użytkowników i zachowania poufności ich danych osobowych. Aby zapobiec utracie lub niewłaściwemu wykorzystaniu przechowywanych u nas danych, stosujemy szeroko zakrojone techniczne i organizacyjne środki ostrożności, które są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technologicznego. Pragniemy jednak zaznaczyć, że ze względu na strukturę Internetu istnieje możliwość, że zasady ochrony danych i wspomniane środki bezpieczeństwa nie są przestrzegane przez inne osoby lub instytucje, które nie są objęte naszą odpowiedzialnością.

12. Szyfrowanie przesyłania danych i komunikacji

Transfer danych z komputera użytkownika do serwera WWW Fahrzeugbau KEMPF, jak również odwrotnie, pobieranie danych z serwera WWW Fahrzeugbau KEMPF do komputera użytkownika jest szyfrowane.
W tym celu firma Fahrzeugbau KEMPF stosuje aktualny standard szyfrowania SSL (Secure Socket Layer, wersja 3.0). Ta sprawdzona procedura kryptograficzna jest stosowana na całym świecie jako standard w przypadku bardzo wrażliwych transakcji internetowych, takich jak bankowość internetowa i wrażliwe aplikacje internetowe.
Łączy on 2048-bitowy klucz publiczny z 256-bitowym kluczem symetrycznym. Symbol kłódki w oknie przeglądarki informuje, czy informacje są przesyłane w sposób chroniony i jaka długość szyfrowania jest obsługiwana w przeglądarce.
Autentyczność klucza szyfrującego firmy Fahrzeugbau KEMPF jest potwierdzona certyfikatem głównym firmy Global Sign Inc. Więcej informacji na temat certyfikatu można uzyskać, klikając symbol zielonej kłódki na początku linii adresowej.

13. Hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych

Nasza strona zawiera tzw. hiperłącza do stron internetowych innych podmiotów. Po aktywacji tych hiperłączy użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio z naszej strony internetowej na stronę innego dostawcy. Można to rozpoznać po zmianie adresu URL lub po otwarciu nowego okna przeglądarki. Nie ponosimy odpowiedzialności za poufne traktowanie danych użytkownika w tych witrynach, ponieważ nie mamy wpływu na to, czy firmy te przestrzegają przepisów o ochronie danych. O sposobie przetwarzania danych osobowych przez te firmy należy informować się bezpośrednio na tych stronach.

14. Odwołanie / sprzeciw

Użytkownik mógł wyraźnie wyrazić zgodę na poniższe działania. Pragniemy zaznaczyć, że w każdej chwili można cofnąć zgodę ze skutkiem na przyszłość, a także w każdej chwili można sprzeciwić się przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych do celów reklamowych: Prosimy o kontakt pod adresem datenschutz@hellmig-edv.de. Takie odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

15. Prawa użytkownika dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych/okres przechowywania

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to dozwolone przez prawo. Przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, jeśli użytkownik cofnie zgodę na ich przechowywanie lub jeśli znajomość tych danych nie jest już konieczna do osiągnięcia celu, dla którego zostały one zapisane, w szczególności w przypadku usunięcia konta użytkownika lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych przyczyn prawnych.
Na życzenie użytkownika chętnie poinformujemy go o przechowywanych przez nas jego danych osobowych. Jeżeli mimo naszych starań o poprawność i aktualność danych użytkownika, zapisaliśmy nieprawidłowe dane, niezwłocznie je poprawimy. Ponadto użytkownik ma możliwość otrzymania dotyczących go danych osobowych, na których przetwarzanie wyraził zgodę, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazania ich innej osobie odpowiedzialnej samodzielnie lub za naszym pośrednictwem.
W każdej chwili masz możliwość sprawdzenia, zmiany lub usunięcia przekazanych nam danych osobowych, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres datenschutz@hellmig-edv.de.
Jeżeli użytkownik życzy sobie, aby zapisane dane zostały usunięte, to na jego prośbę zostaną one niezwłocznie usunięte. Jeśli usunięcie danych nie jest możliwe ze względów prawnych, następuje ograniczenie (zablokowanie) dostępu do nich. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usunięcia danych użytkownika nie będziemy mogli zaoferować mu opisanych tu usług.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych dotyczących Twojej osoby narusza przepisy prawa, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli masz jakiekolwiek nierozwiązane wątpliwości dotyczące ochrony danych lub wykorzystania Twoich danych, lub jeśli uważasz, że Twoja prośba nie została rozpatrzona w sposób satysfakcjonujący, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: datenschutz@hellmig-edv.de.

16. Sprzeciw wobec przesyłek reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku umieszczania odcisków palców do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

17. Zmiana deklaracji o ochronie danych; zmiana celu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Aktualną wersję można znaleźć w tym miejscu lub w innym, odpowiadającym mu, łatwym do odnalezienia miejscu na naszej stronie internetowej.
Jeśli zamierzamy przetwarzać dane użytkownika w celach innych niż te, dla których zostały zebrane, poinformujemy go o tym z wyprzedzeniem, zgodnie z przepisami prawa.

18. Dzieci 

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób dorosłych. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych.